This is a Lystiwiki

 

Wilma Parkano
Wilman kirjautumissivulle

                    Ohjeita

 

Keskustan koulun wikistö

Keskustan koulu
Koulukatu 14
FI-39700  PARKANO

044 7865 521/rehtori

044 7865 522/koulusihteeri

044 7865 523/op.huone

044 7865 723/keittiö

044 7865 613/vahtimestari

044 7865 462/terveydenhoitaja 

044 7865 430/hammashoito

Täällä jo odotellaan!

 

 

 

Oppilaiden terveys ja hyvinvointi

KOULUTERVEYDENHOITO , KURAATTORI, HAMMASHOITO, TAPATURMAT

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Kolmostien terveys

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluita. Tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla.

Terveydenhoitaja

Uuden alkavan lukukauden myötä tiedotamme myös uusista terveydenhoitajan käytännöistä. Uutena terveydenhoitajana alakoululla aloittaa Jonna Isotalo, Kirsi Kilic jatkaa osittain toisena terveydenhoitajana Kihniön kouluterveydenhuollon ohella. 

Päivystysaika, ilman ajanvarausta  ma-to klo 10-11, jonka aikana hoidetaan akuutit asiat, pienet tapaturmat jne. Jatkossa toivommekin, että vanhemmat olisivat ensin yhteydessä terveydenhoitajaan ja varaisivat erillisen ajan muihin lapsen terveyteen liittyviin asioihin. Tämä edesauttaa, ettei suunnitellut terveystarkastukset häiriinny.

Puhelinajat ma-to klo 9.30-10 ja 12.30-13 tai Wilman kautta. Työn luonteen vuoksi terveydenhoitajalla ei ole  aina mahdollisuutta vastata, joten tarvittaessa soitathan myöhemmin uudelleen. 

Yhteistyöterveisin

Jonna Isotalo (Riina Santala, virkavapaalla)
Puh. 044 786 5462

Kirsi Kilic
Puh. 044 754 1413

Parkanon keskustan koulu
Koulukatu 14

Koululääkäri

Janne Karri, vastaanottopäivä keskiviikko

Terveystarkastukset

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja ne toteutetaan luokittain. Niistä tiedotetaan koteihin erikseen tarkastuksen lähestyessä. Koulunsa aloittaville oppilaille tehdään terveystarkastus koulun alkua edeltävänä kesänä.

  1. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  2. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  3. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  4. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  5. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  6. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  7. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  8. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  9. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja

Opiskelijoilla on mahdollisuus ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukseen. Lisätietoa kouluterveydenhuollosta. Rokotukset annetaan Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti (Kansallinen rokotusohjelma).

Yläkoulu/lukio terveydenhoitaja

Tellervo Kilkki
Puh. 044 786 5467

Parkanon yhteiskoulu, lukio ja ammatilliset oppilaitokset

Puhelinajat

Parkano
Ma - to klo 9.30-10 ja 12.30-13 tai yhteydenotto Wilman kautta

Kihniö
Ti - pe
Klo 8.30 - 9.00 ja 12.30 - 13.00

Koulupsykologi

Koulupsykologitoiminnan tavoitteena on lasten koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, konsultaatio- ja tukipalveluja. Koulupsykologin työn tarkoitus on olla mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisemässä oppilaiden syrjäytymiskehitystä.

Koulupsykologin keskeisimpiä työtehtäviä:

-Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit oppilaan avuntarpeen kartoittamiseksi ja tukitoimien suunnittelemiseksi
-Oppilashuoltoryhmän jäsenenä toimiminen
-Koulun henkilöstön ja vanhempien konsultaatio/neuvonta oppilaan kehitykseen, kasvatukseen, mielenterveyteen ja opetusjärjestelyihin liittyvissä asioissa
-Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa (esim. lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvola, erikoissairaanhoito)

Psykologi

Tanja Honkanen
Puh. 044 786 5324
Puhelinaika ma klo 14.00–15.00 ja to klo 8.45–9.30

Vastaanotto Parkanossa

Parkanon sosiaalitoimisto
Parkanontie 37

Perheneuvola

Perheneuvolatyö painottuu lasten, alle 18-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä tutkimuksiin, eri elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun tilanteissa, joissa lasten/nuorten oireilun/pulmien taustalla on perhedynamiikkaan tai perheen olosuhteisiin liittyviä tekijöitä.

Perheneuvolassa tehdään kognitiivisia tutkimuksia, tunne-elämän ja perhesuhteiden selvittelyjä. Aikuisten kanssa työskennellään esimerkiksi parisuhdeasioissa ja erotilanteessa sekä erilaisissa vanhemmuuteen liittyvissä teemoissa.

Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja perheneuvoja, lisäksi on mahdollista saada lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin arvio tilanteesta. Perheneuvola on läheisessä yhteistyössä neuvolan, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen sekä koulutoimen kanssa.

Käyntiosoitteet

Parkanon sosiaalitoimisto
Parkanontie 37

Kihniön terveyskeskus
Kivinevantie 11 – 13
(vastaanotto torstaisin)

Puhelinaika ma - ke klo 9.00 – 9.30

Psykologi

Puh. 044 786 5318

Perheneuvoja

Katri Alamettälä
Puh. 044 786 5319

Ennaltaehkäisevä perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja tehostettu perhetyö

Ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi tuotamme yhdessä kunnan sosiaalitoimen kanssa lastensuojelun asiakasperheille tehostettua perhetyötä erilaisissa elämän kriisitilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus voivat olla vaarassa.

Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa ja lasten huolenpidossa. Tehostetun perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen, vuorovaikutuksen parantaminen sekä kriisitilanteista selviäminen moniammatillisen asiantuntijaverkoston tukemana.

Käyntiosoitteet

Parkanon sosiaalitoimisto
Parkanontie 37

 
 
 

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori Tommi Lukinmaan tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@parkano.fi

Puhelimella hänet tavoittaa numerosta 044 7865 539.


HAMMASHOITO

Oppilaiden hampaat tarkastetaan yksilöllisin tarkastusvälein. Hammashoitola lähettää kutsun suoraan oppilaan kotiin.

Hammashoitolan puhelinnumero on 044 7865 430.


 

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ

Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen. Työryhmän kokoonpano vaihtelee eri tapauksissa. Työryhmä voi kutsua huoltajia ja vanhempia palavereihinsa. Oppilashuoltotyöryhmä etsii käytännön toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Oppilaiden vanhemmat voivat pyytää lapsensa asioiden esille ottamista oppilashuoltotyöryhmässä.

Rehtorin puhelinnumero on 044 7865521.


ÄKILLISET SAIRAUSTAPAUKSET 

Äkillisissä sairaus- tms. tapauksissa oppilaat voivat soittaa kansliasta maksutta. Soiton kotiin voi tehdä myös terveydenhoitaja tai luokkaa opettava opettaja. Äkillistä hoitoa tarvitseva oppilas ohjataan joko kouluterveydenhoitajan vastaanotolle tai terveyskeskukseen ja vanhempiin pyritään saamaan nopeasti yhteys.


 


 

KOULUTAPATURMAT

Koulutapaturmissa välittömästi AINA yhteys ensisijaisesti kouluterveydenhoitajaan.

Jos hän ei ole paikalla, ilmoitus omalle opettajalle, joka ohjaa hoitoon/ottaa yhteyttä huoltajaan.

Myös mahdollisissa jatkohoitopaikoissa (hammashoitola, TaYS) tulee ilmoittaa, että kyseessä on koulutapaturma.

Koulusihteeri tekee tapaturmista ilmoituksen kaupungin vahinkovakuutusyhtiölle, joka pääsääntöisesti korvaa koulutapaturmista aiheutuneet hoito- ja lääkekulut kuitteja vastaan.

Huom! Vakuutus korvaa aineelliset vahingot (mm. silmälasit) vain mikäli samassa yhteydessä on syntynyt lääkärin hoitoa vaativa vamma.

Korvausasioiden sujuvuuden takaamiseksi on varmistuttava, että tapaturmasta on tieto koululla/koulusihteerillä.

OPPILASTURVALLISUUS


KIVA KOULU

KIVA- koulu lyhenne tarkoittaa kiusaamista vastustava koulu.

Oppilaat osallistuvat koulukiusaamista koskevaan Kiva koulu –kyselyyn. Toimintaa jatketaan koulussamme tänä lukuvuonna. Asiasta löytyy tietoa myös netistä osoitteesta www.kivakoulu.fi/vanhemmille.


OPPILAAN KÄYTÖS JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN

Oppilaalta odotetaan, että hän tekee annetut tehtävät ja ymmärtäää ja noudattaa ikätasonsa mukaisesti annettuja ohjeita. Ohjeita annetaan aina koulun ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan erikseen. Koulun sisällä ja koulualueella tapahtuvaan toimintaan, hyvään käytökseen  ja opiskeluun vaikutetaan säännöillä ja niistä käytävillä luokan yhteisillä kasvatuskeskustelutuokioilla ja tarvittaessa oppilaan kanssa käytävillä kasvatuskeskusteluilla. Tarvittaessa turvaudutaan kurinpitotoimiin.

Oppilaan riskikäyttätytymiseen puututaan hänen oman ja ryhmän turvallisuuden vaarantuessa.


PYÖRÄILYKYPÄRÄT

Kouluaikana tehtävillä pyöräretkillä on jokaisella oppilaalla oltava pyöräilykypärä. Mikäli oppilaalla ei ole omaa pyöräilykypärää, hän voi saada retken ajaksi koululta päätä suojaavan väliaikaisen suojavälineen. Myös koulumatkoilla pitää käyttää pyöräilykypärää.

LUISTELUKYPÄRÄT

Jäällä pidettävien liikuntatuntien aikana oppilaan on käytettävä kypärää. Mikäli hänellä ei ole omaa, hän voi lainata koulun kypärää liikuntatuntien ajaksi,


PIHALEIKIT JA PELIT

Oppilasta ohjataan myös pihaleikeissä riskikäyttäytymisen välttämiseen. Tapaturmariskejä aiheuttavia leikkejä ja pelejä rajoitetaan välitunneilla.


LIIKUNTAPAIKOILLE SIIRTYMINEN

Oppilasta ohjataan käyttäytymään liikennesääntöjen mukaisesti sekä liikenteessä että liikennevälineissä. Koulu voi alkaa tai päättyä liikuntapaikoille ( esimerkiksi urheilukenttä). Oppilaiden vanhempia pyydetään opastamaan koulumatkoja tutuille liikuntapaikoille ja takaisin kotiin. Bussilla yhteisesti tehtävät matkat alkavat koululta  ja päättyvät koululle. Jos oppilas bussilla tehtävällä retkellä jää autosta matkan varrella, tähän on oltava vanhemmilta suostumus kirjallisesti tai sähköpostilla.


RETKET ja LEIRIKOULUT

Oppilaat saavat retkiä koskevat turvallisuusohjeet aina.Lyhyiden ja toistuvien retkien ohjeistus käydään oppilaiden kanssa suullisesti läpi. Pidempien ja monenlaisia kohteita sisältävistä retkistä ohjeet annetaan kirjallisena.  Niiden noudattamista edellytetään. Leirikouluja varten ohjeistukseen edellytetään sitouduttavan ja ohjeisto hvyäksytään ja allekirjoitetaan sekä oppilaan että hänen vanhempiensa toimesta. Oppilas, joka aiheuttaa vaaratilanteita joko itselleen tai muulle ryhmälle tai rikkoo tahallisesti annettua ohjeistusta, voidaan lähettää kesken retkeä tai leirikoulua kotiin. Käytännössä tällainen tilanne tarkoittaa sitä, että vanhempien on järjestettävä oppilaan kotiinpaluu omatoimisesti ja omin kustannuksin. Leirikouluja ja isompia retkiä varten on hyvä tarkistaa myös oppilaan oma vakuutusturva.

Discuss & brainstorm