This is a Lystiwiki

 

Wilma Parkano
Wilman kirjautumissivulle

                    Ohjeita

 

Keskustan koulun wikistö

Keskustan koulu
Koulukatu 14
FI-39700  PARKANO

044 7865 521/rehtori

044 7865 522/koulusihteeri

044 7865 523/op.huone

044 7865 723/keittiö

044 7865 613/vahtimestari

044 7865 462/terveydenhoitaja 

044 7865 430/hammashoito

Täällä jo odotellaan!

 

 

 

Opetussuunnitelma

OPETUSSUUNNITELMA 2016

Parkanon kaupungin uusi voimassa oleva opetussuunnitelma

PDF: Parkanon kaupungin opetussuunnitelma

OPETUSSUUNITELMA UUDISTUI 2016

Opetussuunnitelma ohjaa tulevaisuuden taitojen omaksumiseen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistamisella halutaan vastata voimakkaasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Uudistustyössä otetaan huomioon globalisoituminen, ympäristöön ja ilmastoon liittyvät kysymykset, teknologinen, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan ja verkkoympäristöjen kehitys, tiedon määrän lisääntyminen, tiedon ja työn luonteen muutos sekä yhteiskunnan kulttuurisen, kielellisen ja katsomuksellisen monimuotoisuuden kasvu.

Yhteiskunnan muutokset heijastuvat lasten kasvuun ja koulutyöhön. Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin työskennellään tiedon kanssa ja työ perustuu sekä yhdessä tekemiseen ja verkostoissa toimimiseen että teknologian hallintaan. Tällöin tarvitaan itseohjautuvuutta ja yhteisvastuuta sekä entistä enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen taitoa, ajattelua, ongelmanratkaisua, soveltamista ja luovuutta.

Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteena on tukea oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta rakentavaa opetuksen järjestämistä ja koulutyötä. Perusteet ohjaavat opetuksen järjestäjiä kehittämään koulujaan kasvuyhteisöinä ja oppilaille mielekkäinä oppimisympäristöinä niin, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvin. Uudistuksen ytimessä on toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen.

Paikallisesti päätettyjä asioita

Opetussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja kuvaa opetuksen järjestämistä sekä koulutyötä. Lukuvuosisuunnitelmalla täsmennetään, minkälaisin toimin opetussuunnitelmaa kyseisen lukuvuoden aikana toteutetaan.

Opetussuunnitelman perusteiden kussakin pääluvussa määrätään tarkemmin, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee ko. luvussa käsitellyn asian osalta päättää ja kuvata.

Eri pääluvuissa mainittujen asioiden lisäksi  on päätetty seuraavista asioista

- opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen

- tuntijako eli opetustuntien jakaminen vuosiluokittain eri oppiaineiden ja oppilaalle valinnaisten aineiden kesken

- taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käyttö

- tarjottavat valinnaisaineet

- opetuksen mahdolliset painotukset

- kieliohjelma ja siihen liittyvät menettelytavat

- opetuksen eheyttäminen

Discuss & brainstorm