This is a Lystiwiki

         

Parkanon Kaupunki

Keskustan koulun wikistö

Keskustan koulu
Koulukatu 14
FI-39700  PARKANO

044 7865 521/rehtori

044 7865 522/koulusihteeri

044 7865 523/op.huone

044 7865 723/keittiö

044 7865 613/vahtimestari

044 7865 462/terveydenhoitaja 

044 7865 430/hammashoito

 

    

                Wilma Parkano

Wilman kirjautumissivu
Ohjeita

 

Päivittäinen työaika ja muut käytänteet

KOULUMME PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.50 – 9.45
  3. 10.00 – 10.45
  4. 11.00 - 11.45 / 11.15 – 12.00
  5. 12.15 – 13.00
  6. 13.15 – 14.00
  7. 14.15 – 15.00

Ruokailut ajoittuvat 10.15 – 12.15 väliselle ajalle.

Oppitunnin pituus on 60 min., josta taukoa on 15 min. Oppitunteja voidaan yhdistää ns kaksoitunniksi. Kokeilussa on myös 75 min tunteja, jotka mahdollistavat kahden välitunnin yhdistämisen pidemmäksi liikuntatauoksi koulupäivän lomaan. Oppituntien päätteeksi on joko tauko tai koulupäivä päättyy sovitulla tavalla . Aamutunnit voivat alkaa 8.15.

 

 

 

OPPILAIDEN OMAT TAVARAT

VAATETUS JA JALKINEET

Oppilaat voivat halutessaan tuoda kouluun sisäkäyttöön soveltuvat jalkineet. Sisäjalkineet, kuten muukin vaatetus, on hyvä nimikoida sekaannusten välttämiseksi.

Sisäliikuntaa varten olevaa varustekassia voi säilyttää naulakolla. Käytön jälkeen sisäliikuntavarusteet on kuljetettava kotiin pesuun ja kuivaukseen.

SOITTIMET     

Soittimet oppilas saa tuoda kouluun tullessaan sisätiloihin. Hän voi käydä viemässä soitimen luokkaan tai halutessaan hän voi tuoda sen myös opettajanhuoneeseen.

OMALLA VASTUULLA

Muut kuin välttämättömät koulutarvikkeet ovat aina oppilaan omalla vastuulla. Koulun järjestyssääntöjen mukaan tarpeettomien tavaroiden kouluuntuomista tulee välttää.

MATKAPUHELIN

Matkapuhelin on myös oppilaan omalla vastuulla. Matkapuhelinta pidetään koulupäivän ajan suljettuna tai äänettömänä. Vanhempien luvalla puhelinta voidaan käyttää myös oppimisen välineenä.


 

JÄLKI- ISTUNNOT, KASVATUSKESKUSTELUT ja MUUT KURINPITOTOIMET


 

Oppivelvollisuus sekä oppilaan oikeudet ja velvollisuudet, muutokset 2013

 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä 2 momentissa tarkoitetuista esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä.

Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan.

Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle.

Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. Tehtävä tulee suorittaa valvotusti eikä se saa muodostua oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle vaaralliseksi tai raskaaksi eikä sen suorittaminen saa kestää enempää kuin kaksi tuntia. Oppilas ei voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Tehtävän suorittaminen tulee ottaa huomioon päätettäessä tämän lain mukaisista kurinpidollisista toimenpiteistä.

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

Kurinpito

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta.

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

LAKITEKSTI KOKONAISUUDESSAAN

 

Discuss & brainstorm

Kävijäseurantaohjelman koodi (XHTML/JavaScript)