This is a Lystiwiki

         

Parkanon Kaupunki

Keskustan koulun wikistö

Keskustan koulu
Koulukatu 14
FI-39700  PARKANO

044 7865 521/rehtori

044 7865 522/koulusihteeri

044 7865 523/op.huone

044 7865 723/keittiö

044 7865 613/vahtimestari

044 7865 462/terveydenhoitaja 

044 7865 430/hammashoito

 

    

                Wilma Parkano

Wilman kirjautumissivu
Ohjeita

 

Oppimisen ja opetuksen tuki

TUKIOPETUS

Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville. Aloite tukiopetuksen saamiseksi voi tulla oppilaalta, vanhemmalta tai opettaja voi ehdottaa sitä oppimisen tueksi. Tukiopetusta pystytään järjestämään ensisijaisesti koulun työjärjestyksen ulkopuolella.


 

 

 


 

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS, ERITYISOPETUS

Oppilas saattaa tarvita tehostetumpaa lisätukea edistymiseensä. Tuen tarvetta kartoitetaan yhdessä oppilaan, opettajan ja huoltajan kanssa. Tukea annetaan luokassa opettajan ja kouluavustajan yhteistyönä, resurssiopettajan tai  erityisopettajan tuella osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti joko vaihtuvissa ryhmissä tai pienryhmissä. Oppilaan tarvitsema tuki räätälöidään oppilashuoltotyöryhmässä.


KOULUKURAATTORIN PALVELUT

Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten  opiskelijoiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Koulukuraattori tukee opiskelijoita ja heidän perheitään ongelmatilanteissa keskusteluin, antamalla neuvontaa ja järjestämällä erilaisia tukitoimia. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja sopimusten tekeminen.

Koulukuraattori toimii osana koulun oppilashuoltoryhmää, joka kokoontuu säännöllisesti etsimään ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden ja perheiden auttamiseksi sekä käsittelemään koko koulun hyvinvointiin liittyviä asioita.

Koulukuraattori voi olla aloitteellinen yhteydenottaja. Yhteydenotto on useimmiten kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.

Milloin koulukuraattorin puheille?

Oppilas voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos hänellä on mielessään asioita, jotka painavat  ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos heillä on huoli lapsen tai perheen tilanteesta, eivätkä he oikein tiedä mitä tehdä tai kehen ottaa yhteyttä.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Koulukuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeaan paikkaa  tuen saamiseksi.

Luottamuksellisuus

Koulukuraattorin työskentely on luottamuksellista. Koulukuraattorilla kuten muillakin alaikäisten kanssa työskentelevillä on myös velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen, jos hän arvioi lapsen tai nuoren olevan esimerkiksi lastensuojelun tuen tarpeessa.


OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ

Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen. Työryhmän kokoonpano vaihtelee eri tapauksissa. Työryhmä voi kutsua huoltajia ja vanhempia palavereihinsa. Oppilashuoltotyöryhmä etsii käytännön toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Oppilaiden vanhemmat voivat pyytää lapsensa asioiden esille ottamista oppilashuoltotyöryhmässä.

Discuss & brainstorm

Kävijäseurantaohjelman koodi (XHTML/JavaScript)