This is a Lystiwiki

 

Wilma Parkano
Wilman kirjautumissivulle

                    Ohjeita

 

Keskustan koulun wikistö

Keskustan koulu
Koulukatu 14
FI-39700  PARKANO

044 7865 521/rehtori

044 7865 522/koulusihteeri

044 7865 523/op.huone

044 7865 723/keittiö

044 7865 613/vahtimestari

044 7865 462/terveydenhoitaja 

044 7865 430/hammashoito

Täällä jo odotellaan!

 

 

 

Oppimisen ja opetuksen tuki

Kolmiportainen tuki ja tuen muodot

KOLMIPORTAINEN TUKI

Tarkemmin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/585935/perusopetus/tekstikappale/614863

YLEINEN TUKI

Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarjottua oppimisen ja sosio-emotionaalisen hyvinvoinnin tukea, jossa tavoitteena on pureutua ongelmiin heti niiden syntyessä ja näin mahdollisesti ehkäistä oppimisen tai tunne-elämän suurempia vaikeuksia. 

  • Oppilaan oppimista edesautetaan huolehtimalla yhteistyöstä huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa
  • Ryhmää ohjataan toimimaan niin, että sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista
  • Oppilasta ohjataan tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja kehityshaasteensa
  • Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteenasettelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista
  • Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa.
  • Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajan kanssa.

TEHOSTETTU TUKI

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki on yleistä tukea säännöllisempää, vahvempaa, pitkäjänteisempää ja monia tukimuotoja käyttävää. Tehostetussa tuessa ovatkin käytössä kaikki perusopetuksen tukimuodot mukaan lukien opiskelun erityisten painoalueiden määrittely, lukuun ottamatta kuitenkaan oppimäärän yksilöllistämistä. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä tai muulla tavalla järjestettävässä monialaisessa oppilashuoltotyössä.

ERITYINEN TUKI

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla.Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot. Parkanossa erityinen tuki toteutuu yleisopetuksen yhteydessä, mikäli se on oppilaan ja vastaanottavan ryhmän edun mukaista, kaupungin omissa pienryhmissä tai tarvittaessa kaupungin ulkopuolisissa erityistä tukea tarjoavissa oppilaitoksissa. Mikäli oppilaan erityinen tuki toteutuu pienryhmässä, tavoitteena on oppilaan integroituminen yleisopetukseen niissä oppiaineissa, joissa se on mahdollista.

TUEN MUODOT 

TUKIOPETUS, OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUs JA ERITYISOPETUS, OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN YKSILLÖLLISTÄMINEN JA OPETUKSESTA VAPAUTTAMINEN SEKÄ VUOSILUOKAN KERTAAMINEN, ​​​​​​TOIMINTA-ALUEITTAIN OPISKELU

TUKIOPETUS

Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville. Aloite tukiopetuksen saamiseksi voi tulla oppilaalta, vanhemmalta tai opettaja voi ehdottaa sitä oppimisen tueksi. Tukiopetusta pystytään järjestämään ensisijaisesti koulun työjärjestyksen ulkopuolella. Tukiopetusta annetaan kaikissa kolmiportaisen tuen vaiheissa tarpeen mukaan.


OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS, ERITYISOPETUS

Oppilas saattaa tarvita tehostetumpaa lisätukea edistymiseensä. Tuen tarvetta kartoitetaan yhdessä oppilaan, opettajan ja huoltajan kanssa. Tukea annetaan luokassa opettajan ja kouluavustajan yhteistyönä, resurssiopettajan tai  erityisopettajan tuella osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti joko vaihtuvissa ryhmissä tai pienryhmissä. Oppilaan tarvitsema tuki räätälöidään oppilashuoltotyöryhmässä. Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta kaikissa kolmiportaisen tuen vaiheissa.


KOULUKURAATTORIN PALVELUT

Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten  opiskelijoiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Koulukuraattori tukee opiskelijoita ja heidän perheitään ongelmatilanteissa keskusteluin, antamalla neuvontaa ja järjestämällä erilaisia tukitoimia. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja sopimusten tekeminen.

Koulukuraattori toimii osana koulun oppilashuoltoryhmää, joka kokoontuu säännöllisesti etsimään ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden ja perheiden auttamiseksi sekä käsittelemään koko koulun hyvinvointiin liittyviä asioita.

Koulukuraattori voi olla aloitteellinen yhteydenottaja. Yhteydenotto on useimmiten kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.

Milloin koulukuraattorin puheille?

Oppilas voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos hänellä on mielessään asioita, jotka painavat  ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos heillä on huoli lapsen tai perheen tilanteesta, eivätkä he oikein tiedä mitä tehdä tai kehen ottaa yhteyttä.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Koulukuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeaan paikkaa  tuen saamiseksi.

Luottamuksellisuus

Koulukuraattorin työskentely on luottamuksellista. Koulukuraattorilla kuten muillakin alaikäisten kanssa työskentelevillä on myös velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen, jos hän arvioi lapsen tai nuoren olevan esimerkiksi lastensuojelun tuen tarpeessa.


OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ

Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen. Työryhmän kokoonpano vaihtelee eri tapauksissa. Työryhmä voi kutsua huoltajia ja vanhempia palavereihinsa. Oppilashuoltotyöryhmä etsii käytännön toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Oppilaiden vanhemmat voivat pyytää lapsensa asioiden esille ottamista oppilashuoltotyöryhmässä.

Discuss & brainstorm